O “prawie do miasta”:

Prawo do miasta jest utożsamiane przez polskich aktywistów przede wszystkim (choć nie wyłącznie, niemniej są to intuicje dominujące) z “demokracją miejską”. Ta z kolei definiowana jest przez nich w kategoriach redystrybucji władzy, prawa do decydowania i współdecydowania, nacisków na przejrzystość i rozliczalność – głównie lokalnej, co niejako samozrozumiałe – władzy, oraz lokalnych elit. Jako istotne pojawiają się też kwestie kontroli nad dobrem publicznym. Warto zwrócić uwagę, że kategorią porządkującą jest tu właśnie idea “dobra publicznego”, nie zaś “mocniejsze” narracje, choćby te w duchu kontroli nad “dobrem wspólnym”. Narracje w duchu commons mają zatem charakter co najwyżej drugoplanowy.

Prawo do miasta jest też interpretowane przez aktywistów z perspektywy “hierarchii potrzeb”: z jednej strony tych o charakterze “materialistycznym” czy bytowym (kwestia mieszkaniowa, egalitarny dostęp do dóbr publicznych, takich jak edukacja i oświata, rozwiązania transportowe), z drugiej tych o charakterze bardziej “estetycznym” czy “symbolicznym”: jakości przestrzeni publicznych, miejskiej kultury. Najczęściej to sami aktywiści starają się obie perspektywy uwspólniać, poszukując pomiędzy nimi realnych współzależności.

O charakterze ruchów:

Pole aktywizmu miejskiego jest matrycą dość szczególną. Jest przy tym szerokie. Trzeba wyraźnie podkreślić, że tak zwane “ruchy miejskie” – zarówno te nieformalne, jak i sformalizowane, najczęściej w postaci rozmaitych stowarzyszeń – są tu jedynie jednym z aktorów. Inne podmioty aktywne w polu miejskiego aktywizmu są bardzo zróżnicowane: są to aktywne jednostki, niekiedy intelektualiści, działający w lokalnych i ponadlokalnych sferach publicznych, rozmaite inicjatywy ad hoc, trzeciosektorowe organizacje miejskie i lokalne, niekiedy zbliżające się do logiki działań quango’s, aktywiści stający się urzędnikami miejskimi, wreszcie partie polityczne. Mówiąc o tych ostatnich mam na myśli przede wszystkim partie niejako z natury odwołujące się do logiki działania ruchów społecznych (“Partia Zielonych”, “Razem”), ale i partie “wschodzące” (jak “Nowoczesna”). W pewnej mierze “kłusują” one w polu miejskiego aktywizmu: zarówno strategicznie i ideologicznie, podejmując określone postulaty obecne również na sztandarach “miejskich aktywistów” i wprowadzając je do języka zinstytucjonalizowanej polityki, jak również personalnie – “przechwytując” niektórych aktywistów, definiując im nowe ramy politycznego działania.

Widać zatem w ramach interesującego mnie pola przepływy sieciowe oraz jawne strategie “wchodzenia w system”. Określeni aktywiści zajmują rozmaite pozycje w ramach wskazanych usytuowań. Mamy tu zatem do czynienia z łączeniem ról i logiką płynnych przejść między inicjatywami nieformalnymi i formalnym, między polami działania mniej zinstytucjonalizowanego i wyraźnie zinstytucjonalizowanego, szczeblem miejskim / lokalnym i ponadlokalnym. Moi rozmówcy traktują to jako porządek naturalny. Większość z nich zaciera granice politycznego działania, stawiając przede wszystkim na pragmatycznie pojmowaną skuteczność.

O przestrzeni i “zwrocie przestrzennym”:

Uspołecznione” pojmowanie przestrzeni dało się odczuć w prowadzonych przeze mnie rozmowach jako samozrozumiałe, jako naturalny schemat percepcyjny, albo – ujmując to za pomocą kategorii bardziej akademickich – urefleksyjniony i skontekstualizowany spatial turn w działaniu. Podstawowa intuicja interpretacyjna kieruje mnie oczywiście w stronę tezy o “społecznym wytwarzaniu przestrzeni”, zatem przekonaniu, że procesy i działania przestrzenne, architektoniczne, urbanistyczne wpisane są jednocześnie w relacje władzy, najczęściej bywając jej emanacją. Interesujące mnie środowiska myślą i działają dokładnie w ten sposób: stając się rzecznikami “uobywatelnienia” czy spłaszczania struktur decydujących o – permanentnym i tymczasowym – wytwarzaniu przestrzeni, szczególnie w kontekście działań mających na celu uczynienie jej maksymalnie otwartą, jak najmniej wykluczającą.

Interesującym wątkiem, w pewnym sensie też socjologicznym wskaźnikiem, uspołecznionego pojmowania tego, co przestrzenne, są problemy związane bezpośrednio z “kwestią mieszkaniową”. Ogniskują one bowiem w sobie problemy urbanistyczne oraz związane ze sprawiedliwością społeczną. Odsyłają od razu do dyskusji wokół charakteru polskiej transformacji, roli podmiotów publicznych w aktywnym kształtowaniu polityk społecznych, w tym przypadku mieszkaniowej oraz kształtu kluczowych instytucji społecznych, na przykład instytucji własności.

Ducha narracji, który wyłania się z rozmów z aktywistami można by streścić następująco: pozwoliliśmy zapomnieć o tym, że oprócz własności prywatnej funkcjonują też inne koncepcje własności. Niektórzy badani wspominają o mixed economy, czyli rynkowej konkurencji rozmaitych podmiotów, o rozmaitej organizacji własnościowej: zatem nie wyłącznie podmiotów opartych o własność prywatną, ale także spółdzielni i przedsiębiorstw publicznych.

Również w kwestii polityk przestrzennych prawo własności nie powinno być, zdaniem znamienitej części moich rozmówców, nieograniczone. Ortodoksyjnie pojmowane i traktowane prowadzi bowiem do chaosu przestrzennego, dominacji przestrzeni ekskluzywnych i kurczenia przestrzeni wspólnych – innymi słowy: do jej psucia.

O zmianach statusu wiedzy:

W chwili obecnej obserwujemy w Polsce coraz szerszy dostęp do literatury na temat miasta, rozkwit aktywności obywatelskich, w tym miejskiego aktywizmu. Warto wspomnieć, że to również Kraków jest bardzo silnym ośrodkiem wnoszenia interesującej nas tematyki do centrum debaty. Co więcej – ruchy miejskie oraz ich działalność, w tym ta obliczona na uzyskanie rezonansu w lokalnych i ponadlokalnych sferach publicznych – stają się “przestrzenią”, w ramach której padają pytania o status wiedzy i jego ewentualne przeobrażenia.

Następuje powrót akademików do zaangażowania społeczno-publicznego, wyraźny przede wszystkim na tle “społecznego bezruchu” przełomu wieków, skutkujący zdecydowanie szerokim udziałem środowisk akademickich w miejskich ruchach obywatelskich. Przenikają się pragmatycznie zorientowane postawy praktyczne z pogłębioną refleksją o akademickim rodowodzie. Mamy zatem do czynienia z “współwytwarzaniem” wiedzy na przecięciu praktyki politycznej i akademii.

Efektem takiej współpracy są w polskim przypadku tak zwany “miastopogląd”, przede wszystkim zaś idea “narracji konkretnych”, które powstały jako specyficzna postać wiedzy pragmatycznej, nie teoretycznej – choć zakotwiczonej w ustaleniach tzw. urban studies. Wiedzy zatem raczej doktrynalnej; myślenia, które ma być przekładane na bezpośrednią praktykę społeczną. Wspomniany “miastopogląd” i “narracje konkretne” to koncepcja wypracowana przez aktywistów: Lecha Merglera i Macieja Wudarskiego oraz akademika-aktywisty Kacpra Pobłockiego. Przecięcie perspektyw doprowadziło zatem do wytworzenia naukowo weryfikowalnej wiedzy.

Miastopogląd”, szczególnie zaś idea “narracji konkretnych”, to próby poszukiwania perspektywy uniwersalnej dla możliwe najszerszego spectrum mieszkańców miasta. Ma być tym, co próbuje ich spajać, łączyć ludzi o rozmaitych opcjach ideologicznych i politycznych, ponad podziałami partyjnymi i w służbie “kwestii miejskiej”. Nie jest to może myślenie – mimo założeń – ideologicznie bezstronne, opiera się bowiem na zasadzie “liberalnego pluralizmu”, natomiast na poziomie pragmatyzmu politycznego pozostaje efektywne.

Kalendarium