Jak mogłabyś zdefiniować pojęcie „dobra wspólnego”? Skąd ono się wzięło i w jaki sposób ewoluowało?

Dobro wspólne to między innymi dobra alternatywa dla dychotomii prywatne-publiczne, która pozostaje zamknięta w horyzoncie kapitalistycznym. Wydaje nam się, że dobro publiczne wymyka się logice rynku, ale tak nie jest. Anton Pannekoek, astronom, marksista i teoretyk komunizmu rad, świetnie opisuje w tekście Między własnością publiczną a wspólną (1947), na czym polega problem z dobrem publicznym. Podobnie jak dobro prywatne zakłada ono jakąś formę zapośredniczenia i podział pracy, rzekomo neutralny politycznie i merytokratyczny: zarządzaniem mają zająć się eksperci – menadżerowie fabrykami, a zawodowi politycy państwem. A to jest z istoty niedemokratyczne; zarządzać daną sferą powinni ci, którzy do niej należą – robotnicy fabryką, obywatele państwem, mieszkańcy dzielnicą. Na tej podstawie Pannekoek rozwija teorię rad robotniczych, mających demokratycznie zarządzać procesem produkcji.

Na dodatek jeśli pozostajemy w obrębie dychotomii prywatne-publiczne, wydaje nam się, że ich relacje to gra o sumie zerowej: albo bronimy dobra prywatnego przed publicznym (jak w wielu wczesnonowożytnych teoriach polityczności), albo, jak dzisiaj, bronimy resztek dobra publicznego przed ekspansją tego, co prywatne. A ponieważ współcześnie trudno mówić o całej sferze ludzkiego życia jako publicznej czy też politycznej, żeby nie ściągnąć na siebie zarzutu totalitaryzm, z konieczności jesteśmy w defensywie: wszystko jest na sprzedaż, taki jest porządek natury, ale niektóre rzeczy, jak naukę czy sztukę, należy przed tym chronić. Dobro publiczne zakłada zapośredniczenie: to coś, co pozwala nam realizować dobro prywatne, które jest jakby bardziej nasze: co zakłada, że prywatne zawsze będzie bliższe, ważniejsze.

Dobro wspólne ma w myśl projektu operaistów (tu odwołuję się głównie do Negriego i Hardta oraz Gigiego Roggero) ma właśnie dostarczyć pojęcia pozwalającego wyjść poza tę grę o sumie zerowej. To coś, co tworzymy własnymi siłami, i nie wyrzekamy się przy tym naszej indywidualności. Kategoria ta wskazuje, że indywidualność wyłania się dzięki powiązaniom społecznym – metodologicznie jest to więc podejście antyindywidualistyczne, co nie znaczy, że kolektywistyczne, bo nie zakłada esencjalistycznie pojmowanej zbiorowości jako kategorii pierwotnej; pierwotny jest raczej sam proces konstytuowania się jednostek i zbiorowości. Dobro wspólne jest według operaistów wyrazem produktywności żywej pracy: jest wytwarzane w toku ludzkiej aktywności (dobro wspólne to coś zupełnie innego niż dobra wspólne w znaczeniu zasobów naturalnych) – w toku pracy, ale rozumianej, zgodnie z koncepcją fabryki społecznej, bardzo szeroko, jako całokształt działań, jakie podejmujemy w miejscu pracy, w ramach reprodukcji i w życiu prywatnym czy czasie wolnym.

Jak można usytuować narrację o „dobru wspólnym” w polskim kontekście? 

Przede wszystkim mówiąc o roli sztuki czy nauki nie możemy dać się szantażować za pomocą kryteriów podsuwanych przez kategorię dobra prywatnego, zgodnie z którymi nauka czy sztuka mają być w jakiś pośredni sposób funkcjonalne dla rynku. Argumenty tego rodzaju, na przykład takie, jakie pojawiają się w książce Szwecja czyta, Polska czyta, pod redakcją Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej – że czytanie podnosi PKB i rozwija empatię, przydatną pracownikom, bo stanowiącą część umiejętności miękkich, to oddawanie pola kapitałowi. Jeśli przyjmujemy te reguły gry, już przegraliśmy. Choć zgadzam się, że takie argumenty są lepsze niż żadne…

Z drugiej strony argumentacja przywołująca sferę publiczną, taka jak ta przedstawiona w książce Marthy Nussbaum Nie dla zysku to tylko lustrzane odbicie tej opisanej wyżej. Mówi nam się tu, że szkolnictwo to sfera kształcenia obywateli, publiczna w swej funkcji, i dlatego powinna ona pozostać niezależna od nacisku funkcjonalności ekonomicznej. Ale towarzyszy temu uznanie, że sfera publiczna i prywatna mają pozostawać w sferze symbiozy, obywatel ma być zarazem graczem rynkowym, w idealnej sytuacji te dwie role mają wzajemnie się wzbogacać. Pozwala to Nussbaum w ogóle nie pytać o problematyczne aspekty ekonomicznych uwarunkowań jej ideału kształcenia nie nastawionego na zysk. Na przykład zupełnie nie jest dla niej problemem struktura zatrudnienia na wychwalanych przez nią amerykańskich uniwersytetach, gdzie coraz większy procent wykładowców podejmuje pracę na śmieciowych warunkach, a ci, którzy mają etat, muszą wykazywać się skrupulatnie mierzoną produktywnością. Absurdalna wysokość czesnego na tych uniwersytetach też nie jest problemem. O tych sprawach nie ma w tej książce ani słowa! Pokazuje to, że dyskursy przywołujące dobro publiczne są uwikłane w kapitalistyczne sposoby autolegitymizacji.

To poważna wada, bo współczesna kolonizacja szkolnictwa wyższego i nauki przez kapitał nie dokonuje się na drodze bezpośredniej prywatyzacji, ale za pomocą środków publicznych (tzn. państwowych i międzynarodowych), co świetnie pokazuje Krystian Szadkowski w książce Uniwersytet jako dobro wspólne. Sfera publiczna współpracuje z kapitałem czy raczej wykonuje jego rozkazy właśnie w tych sferach, które wydają się służyć tylko czystej wiedzy. Kapitał jest ulokowany w oligopolu wydawnictw naukowych, które mogą dokonywać akumulacji tylko dzięki ustanawianym i egzekwowanym przez instytucje naukowe, zarówno prywatne, jaki i państwowe, miernikom, takim jak Indeks H czy liczne rankingi czasopism. Problemem nie jest proste podporządkowanie badań czy dydaktyki celom gospodarczym, ale właśnie ta neutralna kategoria „jakości”, wytwarzana w toku współpracy podmiotów prywatnych i publicznych.

Dlatego powoływanie się na dobro publiczne czy na umiejętności przydatne w wąsko zdefiniowanej sferze publicznej wydaje mi się tylko niewiele mniej niebezpieczne, od neoliberalnego dyskursu z jego naciskiem na użyteczność gospodarczą. W polskim kontekście takie argumenty mogą dodatkowo zostać łatwo wpasowane w rzekomo krytyczny, a w gruncie rzeczy klasistowski, konserwatywny dyskurs: „w Polsce nie ma prawdziwie demokratycznej kultury politycznej, która jest na Zachodzie, wszystkiemu winny komunizm, a w gruncie rzeczy dziedzictwo chłopskie”, itd. Dobro wspólne jest użyteczną kategorią, bo pozwala uniknąć takich pułapek: wychodzimy od ludzkiego życia ujmowanego jako całość, nie od człowieka jako podmiotu gospodarczego czy jako obywatela. Sztuka i nauka są potrzebne, żeby prowadzić pełne, ciekawe życie – a nie do jakiegoś węższego, gospodarczego czy politycznego celu (choć w gruncie rzeczy dobro wspólne jest polityczne, tylko w szerszym sensie niż ten przewidywany przez teorie sfery publicznej).

Jak widzisz relacje między „dobrem wspólnym”, a instytucjami kultury?

To trudne pytanie… Instytucje kultury, i instytucje w ogóle, wydają się tym, co alienuje oddolną działalność (na przykład tworzenie sztuki) i służą raczej sobie samym niż temu, do podtrzymywania czego zostały powołane; ja w każdym razie mam takie odczucia w związku z instytucjami, dlatego na ogół pozostaję poza nimi albo na ich marginesie. Ale w takim myśleniu kryją się pułapki. Pozwala ono na przykład fetyszyzować wszystkie nieformalne inicjatywy i ukrywać to, że są one niewidzialnym podłożem mechanizmów kapitalistycznej akumulacji.

W przypadku rynku sztuki przybiera to postać darmowej pracy wykonywanej w nadziei na to, że nasze prace osiągną wartość rynkową; a, jak pokazują Hans Abbing czy Greg Scholette, opłaca się to tylko tym artystom, którzy trafią na sam szczyt piramidy rynku sztuki. Podejmowane przez twórców, naukowczynie, aktywistów działania oddolne, pozainstytucjonalne wiążą się z wielkim obciążeniem; pracuje się kosztem własnego czasu wolnego, zdrowia, rodziny. Niektórzy dają radę funkcjonować w ten sposób przez dłuższy czas, inni nie. Często kończy się to wypaleniem podejmujących takie działania osób. Instytucje są ważne i potrzebne – zapewniają ciągłość działania, stabilność, bezpieczeństwo, przede wszystkim materialne, dla twórców. Można je wręcz rozpatrywać jako przestrzenie pozwalające (w sytuacji idealnej) wytwarzać dobro wspólne. I chyba tym właśnie powinny być. Ale to raczej marzenie niż coś, co można by przekuć w realny plan.

.

Kalendarium